Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 

 

I. KRYTERIA brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:

 

LP Kryteria Liczba pkt dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
1 Wielodzietność rodziny kandydata 128 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1)
2 Niepełnosprawność kandydata 128 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046 i 1948)
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców 128
4 Niepełnosprawność obojga rodziców 128
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 128
6 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 128 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697)
7 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 128 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym  obowiązują następujące kryteria:

 

 1.  zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu  przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 64 pkt.  (dokumenty potwierdzające - kopia pierwszej strony zeznania  podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie,
 2. zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 pkt. (dokumenty potwierdzajace zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,

 3. ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców - 16 pkt. ( dokumenty potwierdzające - dokument, o którym mowa w pkt 2 potwierdzający zatrudnienie,  oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się  o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy,

 4. kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko - 8 pkt. (dokumenty potwierdzające - deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko,

 5. uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka - 4 pkt. (zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka lub oświadczenie,

 6. zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie - 2 pkt. (oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

 
 
ARCHIWUM 2017/18
 
 


II. OPIS PRZEBIEGU REKRUTACJI


Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Od dnia 19 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej torun.formico.pl dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert, w których znajdą takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola.

1. Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola


Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli trwa od 9 kwietnia 2017 r. do 10 maja 2017 r.  Obejmuje ona wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Aby dziecko wzięło udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do:

 1. wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
 2. określenia we wniosku kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (maksymalnie 5 przedszkoli);
 3. dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

Pierwszy sposób:
Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (torun.formico.pl), drukuje go i podpisuje. Następnie udaje się do przedszkola pierwszego wyboru w celu złożenia wniosku. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami rodzic jest zobowiązany dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru najpóźniej do 10 maja 2017 r.

Drugi sposób:
Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia wniosek w wersji papierowej i udaje się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu. Formularz wniosku można otrzymać w każdym przedszkolu. Wniosek oraz załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów należy dostarczyć najpóźniej do 10 maja 2017 r.

2. Kwalifikowanie dzieci do przedszkola
W tej części postępowania rekrutacyjnego system kwalifikuje dzieci do przedszkoli biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.  

3. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola
W dniu 29 maja 2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola
Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola, zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie od 29 maja do 2 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.

5. Listy dzieci przyjętych do przedszkola
W dniu 6 czerwca 2017 r. komisja rekrutacyjna przedszkola podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

6. Postępowanie uzupełniające i Informator o wolnych miejscach w przedszkolach
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
W postępowaniu uzupełniającym, rodzice dzieci nieprzyjętych do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, które posiada wolne miejsca.
Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać na stronie torun.formico.pl oraz w poszczególnych przedszkolach.

 • Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej odbywać się będzie w terminie od 19 czerwca do 23 czerwca 2017 r.
 • W dniu 3 lipca 2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania uzupełniającego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola.
 • Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola, zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie od 3 lipca do 7 lipca 2017 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej nastąpi 10 lipca 2017 r.


Do postępowania uzupełniającego kryteria naboru stosuje się odpowiednio.

Wykaz przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Nazwa jednostki Adres głównej siedziby jednostki Informacje o oddziałach zlokalizowanych poza główną siedzibą jednostki
Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Strumykowa 13  
Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Stawisińskiego 7  
Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Skłodowskiej-Curie 43/45  
Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Bydgoska 34  
Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Dekerta 27/35 1 oddział w budynku przy ul. Czarnieckiego 8
Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Szosa Chełmińska 130  
Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Łąkowa 44  
Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. Chabrowa 49  
Przedszkole Miejskie Nr 9 ul. Gagarina 130 2 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Fałata 96
Przedszkole Miejskie Nr 10 ul. Rydygiera 12  
Przedszkole Miejskie Nr 11 ul. Niesiołowskiego 4 5 oddziałów w budynku przy ul. Buszczyńskich 11
Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. Złota 1A 3 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Hallera 79
Przedszkole Miejskie Nr 13 ul. Konstytucji 3-go Maja 14  
Przedszkole Miejskie Nr 14 ul. Inowrocławska 44  
Przedszkole Miejskie Nr 15 ul. Bażyńskich 22  
Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sucharskiego 2  
Przedszkole Miejskie Nr 17 ul. Gagarina 210  
Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Wielkie Garbary 9  
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Targowa 17  
Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Legionów 210  
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żwirki i Wigury 1  
Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Łąkowa 13  
Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Bema 66  
Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Łyskowskiego 28  
Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Rzepakowa 7/9  
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Gagarina 36  
Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Krasińskiego 45/47  
 Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Hallera 79  
 Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Paderewskiego 5/11  
 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Dziewulskiego 2  
Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Rudacka 26-32  
Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Wyszyńskiego 1/5  
Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Osikowa 11  
Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Ogrodowa 3/5  
Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Przy Skarpie 13  
Szkoła Podstawowa Nr 31 ul. Dziewulskiego 41B  
Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Kos. Kościuszkowskich 11  
Szkoła Podstawowa Nr 34 ul. Włocławska 237/239  
Szkoła Podstawowa Nr 35 ul. Krynicka 8  

 


Wykaz przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną do oddziałów integracyjnych i specjalnych, będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru (za wyjątkiem szkół specjalnych tj. Zespołu Szkół Nr 6 oraz Zespołu Szkół Nr 26).

Nazwa jednostki Adres placówki Specyfika oddziałów
Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Stawisińskiego 7 specjalne i integracyjne
Przedszkole Miejskie Nr 10 ul. Rydygiera 12 integracyjne
Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sucharskiego 2 specjalne i integracyjne
Zespół Szkół Nr 16 (Szkoła Podstawowa Nr 16) ul. Dziewulskiego 2 integracyjne
Zespół Szkół Nr 31 (Szkoła Podstawowa Nr 31) ul. Dziewulskiego 41B integracyjne

 

III. DODATKOWE INFORMACJE

 

Ze względu na modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 11 (budynek przy ul. Buszczyńskich 11) oraz rozbudowę Przedszkola Miejskiego Nr 15 przy ul. Bażyńskich 22 istnieje zagrożenie opóźnienia o 2 miesiące rozpoczęcia uczęszczania dzieci do:

 

 • 5 oddziałów w PM Nr 11 - budynek przy ul. Buszczyńskich 11 (3 oddziały dzieci 3-letnich, 2 oddziały dzieci 4-letnich – w tym 1 integracyjny);
 • 2 oddziałów w PM Nr 15 (1 oddział dzieci 3-letnich, 1 oddział dzieci 4-letnich).

 

 


* UWAGA

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych w ustawie o systemie oświaty (niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata, objęcie pieczą zastępczą) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (np. zaświadczenie z zakładu pracy, umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie rodziców kandydata lub zaświadczenie z uczelni, że rodzice kandydata studiują w trybie stacjonarnym; deklaracja złożona w Urzędzie Skarbowym w Toruniu do rozliczeń podatku PIT) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.