SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała nr 508/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.

Zmiana w ustawie o systemie oświaty, która weszła w życie 9 grudnia 2016 r. wymusiła wydanie przez rady gminy nowych uchwał w sprawie  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zmiana wynika z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1985).

W praktyce oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2017 r.  zniesiona została możliwość  pobierania opłat za pobyt dzieci 6-letnich realizujących  obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zuchy) w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice w/w dzieci ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu

  1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku [...] nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności, licząc od dnia następnego od zgłoszenia tego faktu w przedszkolu. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka, jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie, do ostatniego dnia danego miesiąca, celem naliczenia odpłatności.
  2. Zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu, spowodowanej chorobą, dokonujemy w pierwszym dniu, w godzinach pracy przedszkola na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 56 661 96 07 lub nauczycielowi grupy. Z uwagi na organizację, uprzejmie prosimy o zgłaszanie nieobecności przede wszystkim na adres e-mailowy. W zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko dziecka oraz grupę.
  3. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas nieobecności dziecka, dostarczamy do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, nauczycielowi grupy.
  4. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia do ostatniego roboczego dnia danego miesiąca, jest warunkiem dokonania zwrotu opłaty za świadczenia przedszkola. W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat (czesne) nie będzie możliwe.

 

 

UCHWAŁA NR 508/16
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.

§ 2. Gmina Miasta Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć z dzieckiem w wieku do 5 lat, z zastrzeżeniem § 4.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1. Zwalnia się z opłaty określonej w § 3 ust. 1 rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

2. Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 50% tej opłaty dla rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 763/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Marcin Czyżniewski

 

 

PRZYKŁADY OBLICZANIA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.30-16.30 ( tj. 9 godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4 godz. (9godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 4 godz. płatne). Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.30, sposób wyliczenia:1,00zł /godz x 4 godz.=4,00zł/dziennie x 21 dni roboczych=84,00zł/m-c

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.30-17.00 ( tj. 9,5godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4,5 godz. (9,5godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 4,5 godz. płatne). Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 5 godzin świadczeń przedszkola. Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.30, sposób wyliczenia:1,00zł/godz x 5 godz.=5,00zł/dziennie x 21 dni roboczych=105,00/m-c

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.45-16,15 ( tj. 8,5godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 3,5 godz. (8,5godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 3,5 godz. płatne) Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 4 godzin świadczeń przedszkola. Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.45, sposób wyliczenia:1,00zł/godz x 4 godz.=4,00zł/dziennie x 21 dni roboczych=84,00/m-c

Zmiany deklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic/opiekun prawny może dokonać w każdym czasie, w formie pisemnej ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 

 

Opłata za przedszkole

wg stawki godzinowej

stawka:1,00zł/godz.

X

ilość dni roboczych

liczba godzin

opłata/czesne w zł

 

22dni

21dni

20dni

19dni

1 godz

22,00 zł

21,00

20,00

19,00

2godz

44,00 zł

42,00

40,00

38,00

3 godz

66,00 zł

63,00

60,00

57,00

4 godz

88,00 zł

84,00

80,00

76,00

5 godz

110,00 zł

105,00

100,00

95,00

6 godz

132,00 zł

126,00

120,00

114,00