Nasze przedszkole jest miejscem twórczych pomysłów, dyskusji i refleksji skierowanej na rozwój, popularyzację i upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Odwiedzają nas takie autorytety jak m.in. M.Bogdanowicz, W. Chotomska, A. Brzezińska, R. Łukasiewicz, G. Dolia, W. Limont,

Spotykają się z nami pedagodzy z Francji, Anglii, Niemiec, Bułgarii, Rumunii czy Turcji. Jesteśmy współorganizatorami FORUM PRZEDSZKOLI województwa Kujawsko-Pomorskiego (2000-2004), współtworzymy FESTIWAL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - Fenomen Wieku Przedszkolnego (2007-2013)

Współdziałamy ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.

 • Objęcie opieką metodyczną i merytoryczną praktyk pedagogicznych śródrocznych i ciągłych. Porozumienie pomiędzy Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (od 15.10.2009r.)
 • Objęcie opieką metodyczną praktyk pedagogicznych studentów romanistyki.- porozumienie z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. (2007-2014) – bezpłatna nauka języka francuskiego w przedszkolu.
 • Objęcie opieką metodyczną i merytoryczną praktyk studentów logopedii - UMK
 • Współpraca od  grudnia 2011r.  z Fundacją ACPL.-  Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej. W ramach wolontariatu studenci kierunku pedagogika specjalność logopedia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzą z dziećmi zajęcia wspomagające komunikację (pod opieką merytoryczną i metodyczna logopedy i dyrektora).

Działalność przedszkola rozpowszechniana jest między innymi poprzez: foldery, publikacje, stronę internetową. Kadra pedagogiczna opracowała i wydała książkę „Przedszkole przyjazne dzieciom” oraz biuletyn „Zabawy integracyjne”,

Jesteśmy pierwszym przedszkolem, w którym pilotażowo przeprowadzono zewnętrzny pomiar jakości pracy, dotyczący trzech wybranych obszarów!

 •     współpraca przedszkola z rodzicami
 •     doskonalenie zawodowe nauczycieli
 •     innowacje pedagogiczne


Mocne strony pracy przedszkola w tych zakresach, to:

 • wysoki poziom zadowolenia rodziców z działalności przedszkola,
 • duże zaangażowanie rodziców, w tym Rady Rodziców i nauczycieli w zakresie wzajemnej współpracy,
 • bogata oferta współpracy przedszkola z rodzicami,
 • realizacja zadań przedszkolaka przy zasięganiu i uwzględnianiu opinii rodziców,
 • realizacja programu autorskiego i innowacji pedagogicznej, różnorodne ewaluacje innowacji,
 • rozpowszechnianie realizowanych innowacji,
 • wykwalifikowana kadra - permanentnie podejmująca formy doskonalenia zawodowego


W naszym przedszkolu


Dziecko - najważniejsze !

 • pamiętamy o indywidualności każdego wychowanka,
 • stwarzamy okazje do samodzielnego podejmowania decyzji, wyboru celu działania, jego przebiegu, efektu i oceniania,
 • inicjujemy sytuacje problemowe, by dziecko miało szansę odkrywania, pokonywania trudności i doświadczenia własnej skuteczności,
 • aranżujemy pomieszczenia przedszkolne umożliwiając dzieciom podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań w sferze aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej, słownej i intelektualnej,
 • prezentujemy osiągnięcia artystyczne wszystkich dzieci umieszczając ich prace w Galerii Dziecięcej - " Kolorowy Świat Dziecka",
 • wspomagamy dzieci w przekroczeniu progu przedszkola poprzez zabawy i zajęcia adaptacyjne organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego z jednoczesnym udziałem rodziców,
 • stosujemy metody twórcze wpływające na wszechstronne stymulowanie rozwoju każdego dziecka,
 • dobrze przygotowujemy nasze dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • jesteśmy otwarci na integrację dzieci zdrowych z dziećmi "sprawnymi inaczej" (tworzymy grupy integracyjne).


Rodzice-współuczestniczący !

 • zachęcamy rodziców do czynnego współuczestniczenia w edukacji przedszkolnej,
 • rozszerzamy i pogłębiamy wiedzę rodziców o dziecku, ustalamy z nimi jednolite formy oddziaływania wychowawczego poprzez częste kontakty indywidualne, konsultacje, zebrania grupowe, zajęcia otwarte,
 • wzbogacamy wiedzę pedagogiczną rodziców poprzez spotkania ze specjalistami: psycholog, logopeda, pedagog i popularyzację literatury pedagogicznej,
 • rozwijamy współpracę między przedszkolem a domem rodzinnym poprzez angażowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w zajęciach otwartych i warsztatach,
 • umacniamy więź rodzinną poprzez organizowanie spotkań i uroczystości przedszkolnych,
 • zachęcamy rodziców do wprowadzania dziecka w świat kultury i sztuki poprzez ich twórcze uczestnictwo w inscenizacjach i bajkach prezentowanych na terenie przedszkola,
 • oferujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów : rytmikę, naukę gry na pianinie, gimnastykę korekcyjną, naukę języka angielskiego i francuskiego
 • jesteśmy zawsze otwarci na nowe propozycje dzieci i rodziców,


Kadra - profesjonalna !

 • wysoko wykwalifikowana kadra,
 • bogate doświadczenia zawodowe,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i ustawiczne doskonalenie warsztatu pracy,
 • publikacje własnych osiągnięć przez nauczycieli w czasopismach,
 • otwartość na wszelkie nowości wydawnicze, metody i innowacje pedagogiczne,
 • bardzo wysoki poziom prowadzonych w formie warsztatów Rad Pedagogicznych, także z udziałem specjalistów,
 • prowadzenie zajęć otwartych dla różnych środowisk : - dla rodziców i z ich udziałem -koleżeńskie dla nauczycieli i studentów wydziału pedagogicznego UMK,
 • realizacja własnych pomysłów i inwencji twórczej nauczycieli , opracowywanie rocznych planów pracy przez zespoły nauczycielek,
 • szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym - udział w konkursach, przeglądach, wystawach, turniejach ,
 • stosowanie treningów interpersonalnych jako techniki uczenia się nowych form zachowania,
 • stwarzanie klimatu wysokiej kultury osobistej, taktu pedagogicznego i odpowiednich zachowań w sferze słów i czynów.


Opieka - fachowa !

 • zapewnienie klimatu bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania,
 • wyrażanie uznania i szacunku wobec dziecka poprzez pełną jego akceptację; tu i teraz , okazywania mu miłości i przyjaźni,
 • bezwarunkowa akceptacja osoby dziecka,
 • dostrzeganie wysiłku dziecka, podkreślanie jego mocnych stron i wzmacnianie słabszych,
 • ocenianie zachowania a nie osoby dziecka,
 • sprawiedliwe rozstrzyganie konfliktów między dziećmi,
 • unikanie stosowania kar,
 • stosowanie pozytywnych wzmocnień (np. uśmiech, przytulenie, słowa pochwały),
 • poszukiwanie sposobów na uśmiech i radość dziecka, jego akceptację w grupie poprzez stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych,
 • wykorzystywanie w pracy wychowawczo-dydaktycznej metod, twórczego wychowania z uwzględnieniem propozycji dzieci, otwartych zadań problemowych zintegrowanych z potrze bami dzieci i ich środowiskiem.